Privacy

Eco Services B.V. hecht veel waarde aan een correcte verwerking van privacy gegevens voor haar klanten, websitebezoekers, kandidaten en werknemers. Graag stellen wij jou op de hoogte van de manier waarop Eco Services B.V. omgaat met de verwerking hiervan. In het kader van transparantie, integriteit en vertrouwen vinden wij het belangrijk dat je inzicht hebt in de manier waarop wij hiermee omgaan. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten, verklaar je akkoord te gaan met deze privacyverklaring en al hetgeen hier uit volgt.

Eco Services B.V., gevestigd aan Rembrandtlaan 24D 3723 BJ Bilthoven, is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De volgende websites behoren tot Eco Services B.V.

abeltalent.nl
jongselect.nl

Daarnaast maakt Eco Services B.V. gebruik van koppelingen met zoekmachines voor arbeidsbemiddeling.

Contactgegevens

Eco Services B.V.
Rembrandtlaan 24D
3723 BJ Bilthoven
www.jongselect.nl
+31 3 22 55 660

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eco Services B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als jij je inschrijft bij Eco Services B.V.:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • CV en al hetgeen hierop staat vermeld

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als jij in dienst komt bij Eco Services B.V.:

 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Burgerlijke status
 • Gegevens eventuele partner
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Kopie legitimatie
 • Verzuimregistratie
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor expliciet toestemming is gegeven

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eco Services B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van de verloning of de facturatie;
 • Kunnen beoordelen van je geschiktheid en beschikbaarheid voor de bemiddeling naar werk;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere mailings;
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Om onze diensten optimaal in te kunnen zetten;
 • Eco Services B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en afdracht van te betalen belastingen/premies.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eco Services B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eco Services B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eco Services B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Als je niet werkzaam bent geweest voor Eco Services B.V.: De persoonsgegevens zijn tot 2 jaar na het laatste contact beschikbaar. Zowel na één jaar als na twee jaar na het laatste contact ontvang je een bericht met de mogelijkheid om jezelf uit te schrijven bij Eco Services B.V.
 • Als je wel werkzaam bent geweest voor Eco Services B.V. Wij hebben een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens uit je personeelsdossier te bewaren.
  • Gegevens van de salarisadministratie die van fiscaal belang zijn bewaren wij 7 jaar na uitdiensttreding (Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 52 (fiscale bewaarplicht).
  • Je loonbelastingverklaring en kopie legitimatie zullen wij na 5 jaar verwijderen (Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (ID-bewijzen en loonheffingskortingen).
  • Voor de gegevens waar geen wettelijke bewaartermijn voor is vastgesteld, zullen wij 2 jaar na uitdiensttreding verwijderen.

Verwerking persoonsgegevens van werkgevers van Eco Services B.V.

Onder werkgevers van Eco Services B.V. verstaan wij klanten, leveranciers en eventuele andere instanties waar wij een zakelijke relatie mee onderhouden. Wij verzamelen persoonsgegevens met als doel het onderhouden van contact, het versturen van mailings, het informeren over onze dienstverlening, het aanbieden van onze diensten, het ontwikkelen van marketing en sales activiteiten richting potentiële en bestaande klanten en om overeenkomsten aan te gaan. Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Zakelijke adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie

Indien wij een wettelijke verplichting hebben, zullen wij deze gegevens aan derden verstrekken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eco Services B.V. deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij het verwerken van je gegevens. Eco Services B.V. blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eco Services B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie over cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Eco Services B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar hr@jongselect.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Eco Services B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eco Services B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met HR via hr@jongselect.nl