Algemene Voorwaarden

Welkom bij JongSelect (“JONGSELECT”) en hartelijk dank voor jouw bezoek.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 september 2018 van toepassing op ieder gebruik van het platform www.jongselect.nl (zowel via jouw computer als via mobiele of andere apparatuur), op alle diensten die door JONGSELECT worden aangeboden en op alle overeenkomsten die JONGSELECT aangaat voor het gebruik van het platform en de diensten.

Door het bezoeken van ons platform gaat u akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. JONGSELECT raadt iedereen (een “Gebruiker”) die gebruik maakt van het platform of van een van deze diensten aan, deze algemene gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. JONGSELECT kan deze algemene gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je dan ook aan ze regelmatig te lezen.

1 Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • JONGSELECT: het online platform jongselect.nl, waarop de vraag en aanbod van personeel, diensten en/of producten samen komen;
  • Dienst: de dienstverlening van JONGSELECT. Op de website en het platform van JONGSELECT kunnen personeel en bedrijven hun beschikbare tijd, dienst of vacature etaleren. Geïnteresseerden kunnen op het aanbod reageren waarna een overeenkomst tussen de aanbieder en de afnemer tot stand kan komen;
  • Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienst van JONGSELECT. Gebruikmaking van de dienst van JONGSELECT geschiedt op basis van een overeenkomst waarop deze gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn;
  • Website: de website http://www.jongselect.nl.
  • Platform: het platform https://mijn.jongselect.nl

1.2 Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of al het gebruik van de dienst van JONGSELECT. De verzending van een inschrijving door de gebruiker voor de dienst van JONGSELECT heeft te gelden als een instemming met de toepassing van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

1.3 Afwijking van deze algemene gebruiksvoorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen wordt. De toepasselijkheid van eventuele door de gebruiker gehanteerde algemene gebruiksvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 1.4 Mocht enige bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

1.5 JONGSELECT behoudt zich het recht voor deze algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

2 Dienstverlening

2.1 JONGSELECT brengt werkzoekenden, zelfstandige professionals en vragende partijen via haar website en platform tot elkaar. JONGSELECT heeft daarbij een faciliterende rol: JONGSELECT wordt altijd partij bij enige overeenkomst die gesloten wordt door de gebruiker en een andere partij (bijvoorbeeld een koper) door gebruikmaking van de dienst van JONGSELECT.

2.2 JONGSELECT besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website en het platform. Sommige informatie, met name de informatie met betrekking tot het aanbod op de website en het platform, is echter door derden verstrekt. Voor deze informatie draagt JONGSELECT geen enkele verantwoordelijkheid. De gebruiker en ieder ander die op wat voor manier dan ook gebruik maakt van de website en het platform is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, de correctheid en de volledigheid van de door hen aangeleverde informatie.

2.3 In het geval dit noodzakelijk is voor het onderhoud of de kwaliteit van de dienstverlening, is JONGSELECT gerechtigd de website en het platform zonder voorafgaande mededeling tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik van de website en het platform te beperken, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding voor de gebruiker ontstaat. Deze bepaling geldt tevens wanneer de website en het platform tijdelijk buiten gebruik zijn zonder toedoen van JONGSELECT.

3 Gebruik dienst

3.1 Door verzending van het inschrijfformulier garandeert de gebruiker dat alle gegevens, waaronder doch niet uitsluitend naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en curriculum vitae, die in het kader van de dienstverlening aan JONGSELECT verstrekt dienen te worden, volledig, juist en actueel zijn. De gebruiker zal er zorg voor dragen dat de informatie in de door hem te plaatsen/geplaatste advertentie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Het staat JONGSELECT vrij om gegevens van aanbieders te gebruiken om in contact met hen te treden omtrent onze dienstverlening en daarbij gebruik te maken van online vragenlijsten.

3.2 Door het plaatsen van de advertentie en/of het verstrekken van gegevens aan JONGSELECT verklaart de gebruiker hiertoe bevoegd te zijn of hiervoor toestemming te hebben.

3.3 JONGSELECT behoudt zich het recht voor een inschrijving van een gebruiker te weigeren, zonder hierbij verplicht te zijn tot opgaaf van redenen.

3.4 De (persoons-)gegevens die door middel van de website en het platform door de gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen iedere vorm van ongevraagde communicatie.

3.5 De kandidaten van JONGSELECT, zijn alleen in te zetten met tussenkomst van JONGSELECT. Directe benadering, buiten JONGSELECT om, is niet toegestaan. Zowel door de gebruiker, als door gelieerde contactpersonen en/of gelieerde organisaties, zal er nadrukkelijk geen inzet plaatsvinden van kandidaten van JONGSELECT zonder tussenkomst van JONGSELECT. Bij het omzeilen van de website en het platform, zal er per direct een som van € 30.000,- opgeëist worden.

3.6 JONGSELECT is gerechtigd de teksten in een advertentie van de gebruiker in te korten of te wijzingen. Tevens behoudt JONGSELECT zich het recht voor advertenties te weigeren en/of te verwijderen indien de advertentie in strijd is met deze algemene gebruiksvoorwaarden of niet aan sluit op het doel van JONGSELECT, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding voor de gebruiker.

3.7 De gebruiker kan de advertentie te allen tijde zelfstandig verwijderen.

3.8 De berichtgeving tussen de gebruikers van het platform is te allen tijde te zien voor de moderators van het platform van JONGSELECT.

4 Gedragsregels

4.1 De gebruiker garandeert:

  • Dat de inhoud van de door hem te plaatsen / geplaatste advertentie niet in strijd is met de in Nederland geldende wet en regelgeving, danwel niet onrechtmatig is;
  • Dat hij met deze advertentie geen personen onheus bejegent danwel lastig valt;
  • Dat de inhoud van de door hem geplaatste advertentie volledig op de waarheid berust;
  • Dat hij de belangen en de goede naam van JONGSELECT niet zal schaden. De gebruiker verklaart geen misbruik te zullen maken van de dienst van JONGSELECT.

4.2 Het account en het gebruik van de website en het platform is strikt persoonlijk. Het is de gebruiker niet toegestaan derden gebruik te laten maken van het account, tenzij anders is overeengekomen met JONGSELECT.

4.3 De gebruiker die in strijd met deze algemene gebruiksvoorwaarden handelt kan door JONGSELECT uitgesloten worden van verder gebruik van de website en het platform en de dienst. Een en ander onverlet de volledige nakoming van een eventuele betalingsverplichting te vorderen, nadere maatregelen te nemen en, indien nodig, het gedrag van de gebruiker te melden bij de daarvoor bevoegde instantie.

5 Intellectuele eigendom

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot JONGSELECT, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de website, het platform, de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, geluidsmaterialen en merken, berusten bij JONGSELECT en/of haar licentiegevers.

5.2 De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de materialen (advertenties en/of andere berichten) die onmiskenbaar door de gebruiker of een andere gebruiker van de website en het platform/een derde partij zijn aangeleverd, blijven berusten bij de gebruiker of die andere gebruiker van de website en het platform/derde partij.

5.3 Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder, de gebruiker) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. JONGSELECT staat hierbuiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

6 Overmacht

6.1 JONGSELECT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

6.2 Overmacht geeft de gebruiker geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

6.3 Onder overmacht wordt in deze algemene gebruiksvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop JONGSELECT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JONGSELECT niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Storingen met betrekking tot de beschikbaarheid van het internet en werkstakingen in het bedrijf van JONGSELECT of van derden daaronder begrepen.

7 Klachten

7.1 Indien de gebruiker een klacht heeft met betrekking tot JONGSELECT, de dienst of de website, dient de gebruiker deze klacht schriftelijk en onderbouwd kenbaar te maken via info@jongselect.nl.

7.2 JONGSELECT zal binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht reageren. Indien de klacht gegrond is zal JONGSELECT al het mogelijke in werking stellen om de situatie ten behoeve van de gebruiker te herstellen.

8 Aansprakelijkheid

8.1 JONGSELECT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van JONGSELECT.

8.2 JONGSELECT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

8.3 JONGSELECT kan niet aansprakelijk zijn voor omzeiling van technische faciliteiten met betrekking tot de website en het platform door de gebruiker en/of derden.

8.4 Indien JONGSELECT aansprakelijk is voor schade is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 150,00.

8.5 De gebruiker vrijwaart JONGSELECT volledig van alle mogelijke claims van derden die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de door hem geplaatste informatie op de website en het platform. Daaronder wordt mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de geplaatste informatie inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van derden.

9 Toepasselijk recht

9.1 Op alle overeenkomsten of rechtsverhoudingen van JONGSELECT en de gebruiker waarop deze algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

9.2 Alle geschillen tussen JONGSELECT en de gebruiker die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een door JONGSELECT aan te wijzen bevoegde rechter. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.

9.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze algemene gebruikersvoorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij JONGSELECT en tevens vindbaar op de website van JONGSELECT. Door inschrijving voor de dienst van JONGSELECT verklaart de gebruiker op de hoogte te zijn van deze algemene gebruikersvoorwaarden.